ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนออนไลน์

รหัสเข้าเรียนรายวิชา ของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอน

นางหทัยชนก หัดกล้า

ครูผู้สอน

นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์กระจ่างรหัสเข้าเรียนรายวิชา ของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูผู้สอน

นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์กระจ่าง
รหัสเข้าเรียนรายวิชา ของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอน

นางสุดารักษ์ บุญยะดิเรก
DLTV/DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมของเรา ชาว สว. ลูกสิงห์

ข่าว สพม. 32