VTR ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในการจัดหาทุนทรัพย์สร้างอาคารโดม  อเนกประสงค์ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น อาคารแบบ 424 ล.(พิเศษ)

CamScanner 31-05-2024 08.44.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567

CamScanner-04-04-2024-10.17.pdf

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้บันทึกข้อตกลงร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่มีรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม www.smartjob.doe.go.th 
เข้าสู่เว็บไซด์ (เว็บไซด์เก่า)