ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้บันทึกข้อตกลงร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับกระทรวงแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่มีรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม www.smartjob.doe.go.th 
เข้าสู่เว็บไซด์ (เว็บไซด์เก่า)