ผู้บริหารโรงเรียน

นายอนิวรรต   ติมุลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม

นางสาวทัศนา  เทียนวรรณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหวิทยาคม